Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden: Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd overeen-
komstig de bepalingen opgenomen in de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieurs-
bureau (RVOI-1998) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 12 november 1997.